کانون اندیشه جوان
12 دسامبر

سلسله نشست ازدواج سفید

ازدواج سفید؛ واکاوی زوایای پیدا و پنهان

 نشست اول: سه شنبه ۲ آبان
دکتر فیاض
دکتر قرائی مقدم
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
ساعت برگزاری: ۱۵:۳۰ – ۱۷:۰۰

نشست دوم: سه شنبه ۹ آبان
دکتر ابهری
دکتر اعزازی
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
ساعت برگزاری: ۱۵:۳۰ -۱۷:۰۰

  • 2179
  • 0

رویدادهای مشابه

9 دسامبر

ازدواج سفید یا همباشی سیاه؟

به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان، اولین نشست «ازدواج سفید؛ واکاو