کانون اندیشه جوان

نشست مجازی دین و سکولاریسم

نشست مجازی دین و سکولاریسم


سکولاریسم نوعى ایدئولوژى است که ریشه در اخلاق طبیعى دارد و مبتنى بر وحى و امور مافوق طبیعى نیست. تفکر سکولار به دنیوى و ناسوتى ساختن دین نظر دارد و منطق لاییک به جداانگارى دین از سیاست توجه دارد
.

در نسبت دین با سکولاریسم می بایست به اهداف دین و نسبت دین با سیاست توجه نمود و بهترین منبع برای روشن کردن اهداف دین از منظر اسلام، قرآن و احادیث است. و در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی نیز یکی از موضوعات مهم کمیت و کیفیت دین‌داری در جامعه است که در این خصوص عملکرد جمهوری اسلامی در دهه‌های پیشین دیدگاه های مختلفی مطرح شده است که از آنجمله گروهی معتقدند باعث افزایش کمی و کیفی دین‌داری در میان مردم شده است و دیدگاه دوم معتقد است موجب کاهش کیفیت دین‌داری در میان افراد جامعه شده و به عرفی‌شدن بسیاری از امور دینی منجر شده است.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روزهای یکشنبه تا چهار‌شنبه تاریخ های ۷ تا ۱۰ آذر ماه با حضور عبدالحسین خسروپناه، سجاد صفار هرندی، سیدسجاد ایزدهی، علیرضا شجاعی زند و بیژن عبدالکریمی در نشست‌های مجازی تحت عنوان «بنیان های الهیاتی سکولاریسم در غرب» ، «اسطوره خشونت مذهبی» ‌، «آیا اسلام می تواند سکولار باشد؟» و «انقلاب اسلامی و روند سکولاریسم» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

نشست اول: بنیان های الهیاتی سکولاریسم در غرب

نشست اول: بنیان های الهیاتی سکولاریسم در غرب
سکولاریسم، نوعی طرز تفکر و رویکرد نسبت به جهان، انسان و طبیعت است. سکولاریسم دارای معانی متعددی است. دو معنای اصلی سکولاریسم، «جدانگاری دین و دنیا» و «جدایی دین از صحنه سیاست» است. سکولاریسم یکی از مبانی اساسی اندیشه مدرن است که بر پایه اومانیسم و لیبرالیسم شکل گرفته است. ایده اصلی سکولاریسم، جدا کردن مفاهیم و آموزه‌های دینی از ساحت اجتماع و سیاست بطور عام است. بر این اساس، جامعه بر اساس عقل و تجربه عرفی بشر اداره شده و شریعت و آموزه‌های دینی به حوزه فردی رانده می‌شود. متفکران و اندیشمندان درباره علل و دلایل ظهور پدیده سکولاریسم در اروپای مدرن نظریات مختلفی ابراز کردند.
بر همین اساس تلاش خواهد شد تا به بررسی خاستگاه تاریخی و ریشه کلامی و الهیاتی آموزه سکولاریسم در اروپای مدرن پرداخته شود.

در همین راستا درکانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز یک‌شنبه ۷ آذر ماه ساعت ۲۱ با حضور عبدالحسین خسروپناه در نشستی مجازی تحت عنوان «بنیان های الهیاتی سکولاریسم در غرب» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

نشست دوم: اسطوره خشونت مذهبی

نشست دوم: اسطوره خشونت مذهبی
جامعه سکولار را جامعه‌ای تلقی می‌کنند که کسی به عقاید و رفتارهای کس دیگر کاری ندارد و همه افراد جامعه به دور از تعصب مذهبی و اختلافات فرهنگی و با آزادی کامل در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. طبق این تصور، مفهوم سکولاریسم صرفا دارای وجه سلبی و منفی است و وجه ایجابی ندارد؛ یعنی فقط تعصبات و عقاید دینی قرون وسطایی را نفی می‌کند و هیچ ایدئولوژی دیگری را جایگزین آن نمی‌کند
.

این تصویر از سکولاریسم با حقیقت فاصله دارد. سکولاریسم علاوه بر اینکه وجه سلبی دارد، دارای وجه ایجابی قدرتمندی است. سکولاریسم علاوه بر اینکه دین را از عرصه عمومی و به خصوص سیاست بیرون می‌برد؛ ایدئولوژی دیگری بر مبنای اومانیسم و لیبرالیسم را جایگزین دین می‌کند. سکولاریسم در عین اینکه دین الهی را از جامعه حذف می‌کند، دین دیگری را جایگزین آن می‌کند و آن حاکمیت عقل بشری است. به عبارت دیگر، سکولاریسم یک مفهوم خنثی نیست؛ بلکه این مفهوم با خود بار ارزشی و ایدئولوژیک به همراه دارد. جامعه سکولار، از یک سو دخالت دین در عرصه اجتماعی حیات انسان را نفی کرده و از سوی دیگر، تفکر حاکمیت مطلق مردم بر مبنای انسان‌محوری و آزادی از قیود دینی را حاکم می‌گرداند. از همین روی سکولاریسم یک مفهوم خنثی و بی‌طرف نیست؛ بلکه مفهومی کاملا ایدئولوژیک است که بر مبنای پیش‌فرض‌های بنیادی‌تری مانند اومانیست، لیبرالیسم و راسیونالیسم بنا شده است.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز دو‌شنبه ۸ آذر ماه ساعت ۲۱ با حضور سجاد صفار هرندی در نشستی مجازی تحت عنوان «اسطوره خشونت مذهبی» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

نشست سوم: آیا اسلام می تواند سکولار باشد؟

نشست سوم: آیا اسلام می تواند سکولار باشد؟
سکولاریسم به معنای خارج کردن تعالیم دینی از ساحت مدیریت حیات اجتماعی است. یکی از ادعاهای مطرح‌شده از سوی مسلمانان سکولار این است که دین و سیاست اهداف جداگانه‌ای دارند. دین وجهه توجه خود را به عالم آخرت معطوف کرده و آموزه‌های خود را در نسبت با عالم آخرت تنظیم کرده است؛ در حالی که سیاست، بر محور قدرت شکل گرفته و توان خود را صرف خوشبختی و موفقیت در دنیای کنونی کرده است. برای بررسی نسبت اسلام با سکولاریسم باید اهداف دین و نسبت دین با سیاست را مورد توجه قرار داد. بهترین منبع برای روشن کردن اهداف دین، قرآن و احادیث است
.

بر خلاف دیدگاه سکولارها، از دیدگاه قرآن هدف دین منحصر به امور روحانی و اخروی نیست؛ بلکه بر اساس آیات قرآن، بسیاری از اهداف دین اهدافی اجتماعی و مربوط به مناسبات این جهانی است. برای مثال بر اساس آیه ۲۵ سوره حدید، یکی از اهداف مهم بعثت پیامبران و نزول آموزه‌های الهی، برقراری عدالت اجتماعی در میان مردمان جامعه است. برقراری عدالت اجتماعی یک امر اخروی نیست؛ بلکه بطور مستقیم به امر سیاست مربوط می‌شود. بر همین اساس تلاش خواهد شد تا به بررسی نسبت اسلام و سکولاریسم بر مبنای منابع اصلی دین اسلام پرداخته شود.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز سه‌شنبه ۹ آذر ماه ساعت ۲۱ با حضور سیدسجاد ایزدهی در نشستی مجازی تحت عنوان «آیا اسلام می تواند سکولار باشد؟» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

نشست چهارم: انقلاب اسلامی و روند سکولاریسم

نشست چهارم: انقلاب اسلامی و روند سکولاریسم
در سال‌های اخیر، بحث از کارنامه حکمرانی جمهوری اسلامی به یکی از مسائل مهم در آرا و نظرات  متفکران تبدیل شده است. یکی از شاخه‌های این بحث، موضوع کمیت و کیفیت دین‌داری در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی است. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. عملکرد جمهوری اسلامی در دهه‌های پیشین باعث افزایش کمی و کیفی دین‌داری در میان مردم شده است و دیدگاه دوم معتقد است برقراری حکومت دینی پس از انقلاب اسلامی، موجب کاهش کیفیت دین‌داری در میان افراد جامعه شده و به عرفی‌شدن بسیاری از امور دینی منجر شده است
.

طرفداران دیدگاه دوم معتقدند که از نظر عقلی و کلامی نمی‌توان انتظار زیادی از حکومت اسلامی برای تحقق دین‌داری در جامعه داشت و این امر دو عامل مهم دارد. عامل نخست، غیبت امام عصر (عج) و عدم حضور معصوم مبسوط الید در جامعه است. بر این اساس ضرورت اصلی دین‌داری، هدایت است و عامل اصلی در هدایت جامعه، امام معصوم مبسوط الید است. عامل دوم، ظهور و بسط مدرنیته است. بر این اساس در دو قرن پیشین جریان مدرنیته به عنوان یک رقیب قدرتمند برای تمدن اسلامی ظهور کرده و روز به روز گسترش پیدا می‌کند. سایه مدرنیته بر جهان آنقدر سنگین است که امکان عبور از مدرنیته در عصر غیبت امام عصر (عج) تقریبا ناممکن است.

در همین راستا در کانون اندیشه جوان قصد داریم تا در روز چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ساعت ۱۸ با حضور علیرضا شجاعی زند و بیژن عبدالکریمی در نشستی مجازی تحت عنوان «انقلاب اسلامی و روند سکولاریسم» در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان به نشانی canoon_org@  به گفتگو بپردازیم.

 

  • 98
  • 0

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید.

نام و نام خانوادگی

رویدادهای مشابه

27 نوامبر
نشست اول: بنیان های الهیاتی سکولاریسم در غرب

نشست اول: بنیان های الهیاتی سکولاریسم در غرب

این نشست یک‌شنبه 7 آذر ماه ساعت 21 با حضور عبدالحسین خسروپناه در صفحه