کانون اندیشه جوان

آموزش و پرورش پدیده ای چند وجهی

آموزش و پرورش پدیده ای چند وجهی
  • 0
  • 17 ژوئن
  • 0

آموزش و پرورش پدیده ای چند وجهی

کریمی اظهار کرد: آموزش و پرورش یک پدیده چند وجهی بنیادی و راهبردی است. چالشی که در طول چهل سال گذشته وجود داشته این بوده