کانون اندیشه جوان

اختیارات رئیس جمهور

اختیارات وسیع رئیس جمهور در پرتو قانون اساسی
  • 0
  • 22 می
  • 0

اختیارات وسیع رئیس جمهور در پرتو قانون اساسی

اصلانی ضمن اشاره به برخی از اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی تصریح کرد: اختیارات رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی بسیا

فریب تدارکاتچی
  • 0
  • 18 می
  • 0

فریب تدارکاتچی

عدم اختیارات کافی، بهانه ای برای توجیه مشکلات یا واقعیتی گریبانگیر دولت‌ها؛چرا با پایان دولت ها، با این چالش مواجه می شو