کانون اندیشه جوان

اختیارات ریاست جمهوری

اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی
  • 0
  • 23 می
  • 0

اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

فیلم کامل گفتگوی زنده « اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی» با حضور جناب آقای دکتر فیروز اصلانی

اختیارات وسیع رئیس جمهور در پرتو قانون اساسی
  • 0
  • 22 می
  • 0

اختیارات وسیع رئیس جمهور در پرتو قانون اساسی

اصلانی ضمن اشاره به برخی از اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی تصریح کرد: اختیارات رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی بسیا

گفتگوی زنده اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی
  • 0
  • 20 می
  • 0

گفتگوی زنده اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

این گفتگو جمعه 31 اردیبهشت ماه ساعت 21 با حضور جناب آقای دکتر فیروز اصلانی در نشستی مجازی تحت عنوان «اختیارات و جایگاه ر