کانون اندیشه جوان

اختیارات وسیع رئیس جمهور در پرتو قانون اساسی

اختیارات وسیع رئیس جمهور در پرتو قانون اساسی
  • 0
  • 22 می
  • 0

اختیارات وسیع رئیس جمهور در پرتو قانون اساسی

اصلانی ضمن اشاره به برخی از اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی تصریح کرد: اختیارات رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی بسیا