کانون اندیشه جوان

اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی
  • 0
  • 23 می
  • 0

اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی

فیلم کامل گفتگوی زنده « اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی» با حضور جناب آقای دکتر فیروز اصلانی