کانون اندیشه جوان

اخلاق نیکوماخوسی

حلقه مطالعاتی کتاب اخلاق نیکو ماخوسی ارسطو
  • 0
  • 15 ژانویه
  • 0

حلقه مطالعاتی کتاب اخلاق نیکو ماخوسی ارسطو

حلقه مطالعاتی «نسبت اخلاق و قانون در اندیشه ارسطو» با محوریت کتاب اخلاق نیکوماخوس درکانون اندیشه جوان با حضور دکتر محمد