کانون اندیشه جوان

اسرائیل

  • 0
  • ۲۹ آبان
  • 0

دموکراسی اسرائیلی

سید مهدی حسینی : ۱- قطع نظر از مسائل نظامی و سیاسی نکته ای که در این جا برای ما اهمیت دارد این است که دریابیم چرا رژیم ا