کانون اندیشه جوان

افزایش قیمت بنزین

چالش تشکل ها بر سر آبان ۹۸
  • 0
  • 5 دسامبر
  • 0

چالش تشکل ها بر سر آبان ۹۸

هنوز سوال های زیادی درباره آبان ۹۸ وجود دارد و ابعاد این اتفاق آنگونه که می بایست واکاوی نشده است.