کانون اندیشه جوان

امام خمینی

  • 5
  • ۲۹ آبان
  • 0

برای او که یک‌نفس عشق ورزید تا شهادت

او با سرافرازی زیست و با سرافرازی شهید شد و به حق رسید.