کانون اندیشه جوان

امکان طرح اندیشه سیاسی از شاهنامه فردوسی

گفتگو های زنده شاهنامه و اکنون ما
  • 0
  • 14 مارس
  • 0

گفتگو های زنده شاهنامه و اکنون ما

قصد داریم در کانون اندیشه جوان پیرامون دو موضوع «امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه» و «امکان طرح اند