کانون اندیشه جوان

امیر حسین لویمی

اخلاقی برای تشکیلات
  • 0
  • 9 نوامبر
  • 0

اخلاقی برای تشکیلات

تشکل می تواند لهو شود، اگر ما به جای گام بر داشتن در مسیر اهداف به سمت تشکیلاتمان سرگرم و مشغول شویم و آن برایمان جانشی