کانون اندیشه جوان

انتخابات مجلس

  • 0
  • ۳۰ بهمن
  • 0

نظام ریاستی یا پارلمانی؟

قانون اساسی ما را چه کسی نوشته و این مورد چه تاثیری در قوت و ضعف انتخابات های ما داشته است؟