کانون اندیشه جوان

اندیشه ترقی

ثبت نام حلقه مطالعاتی «اندیشه ترقی»
  • 0
  • 31 می
  • 0

ثبت نام حلقه مطالعاتی«اندیشه ترقی»

کانون اندیشه جوان درنظر دارد به منظور آشنایی مخاطبان با سیر شکل‌گیری مفهوم توسعه و اندیشه ترقی در جهان امروز، حلقه مطالع