کانون اندیشه جوان

انقلاب رأی ها

انقلاب رأی ها
  • 0
  • 22 ژوئن
  • 0

انقلاب رأی ها

تجربه این انتخابات بار دیگر ثابت کرد رأی و مشارکت سیاسی مهمترین کنش در راستای ایجاد تحول است که نباید نسبت به آن بی تفاو