کانون اندیشه جوان

انگلیس

BBC در روند پیروزی کودتای ۲۸ مرداد نقش داشت
  • 0
  • 23 آگوست
  • 0

BBC در روند پیروزی کودتای ۲۸ مرداد نقش داشت

تشدید جنگ قدرت در ایران پروژه‌ای بود که بی بی سی در آن سالها رهبری می‌کرد و می توان گفت نقش بسزایی در روند پیروزی کودتای

آن طرف دیگ های سفارت انگلیس
  • 0
  • 5 آگوست
  • 0

آن طرف دیگ های سفارت انگلیس

درست یک سال قبل از آغاز نهضت عدالتخواهی، سفارت انگلیس در تدارک اتفاقی بزرگ است. تحصن‌ مردم‌ در سفارت‌ انگلیس‌ در صدر مشر