کانون اندیشه جوان

ایت الله مجتبی تهرانی

 • 0
 • 8 اکتبر
 • 0

جامعه مؤمن

ایمان جامعه جدا از ایمان افراد نیست. دکتر محسن تاثیر متقابل ایمان افراد و جامعه را بررسی می کند…   برای مشاهد

 • 0
 • 8 اکتبر
 • 0

بدترین فقر

آیت الله طهرانی فقر فرهنگی را منشاء همه فقر ها می دانستند دکتر محسن اسماعیلی از تاثیر فقر فرهنگی در حادثه عاشورا می گوید

 • 0
 • 8 اکتبر
 • 0

نخبگان مسئولند

نخبگان نمی توانند خود را از بطن جامعه جدا کنند دکتر محسن اسماعیلی از وظایف نخبگان سخن می گوید…   برای مشاهده

 • 0
 • 7 اکتبر
 • 0

باید عبرت گرفت

حادثه کربلا شایسته بازخوانی مکرر است دکتر محسن اسماعیلی از ضرورت عبرت گیری از عاشورا خواهد گفت… برای مشاهده این کل

 • 0
 • 7 اکتبر
 • 0

عبد صالح

حضرت عباس جزء چهارده معصوم نبود ولی از آنها هم جدا نبود دکتر محسن اسماعیلی از جایگاه قمر بنی هاشم می گوید…  

 • 0
 • 7 اکتبر
 • 0

هجرت و مجاهدت

هیچ گاه فکر نمی کنیم جهاد هر روز رخ می دهد… دکتر محسن اسماعیلی از مجاهدت های روزانه سخن خواهد گفت…   بر

 • 0
 • 5 اکتبر
 • 0

مجلس معرفت

کارکرد اصلی مجالس عزاداری چیست؟ دکتر محسن اسماعیلی از ویژگی های مجلس آگاهی بخش خواهد گفت برای مشاهده این کلیپ در صفحه آپ

 • 0
 • 5 اکتبر
 • 0

ایمان ماندگار

حادثه کربلا، آیینه ایمان مستقر و ایمان مستودع بود دکتر محسن اسماعیلی از مراتب ایمان سخن خواهد گفت… برای مشاهده این