کانون اندیشه جوان

ایت

  • 0
  • ۱۶ مهر
  • 0

بدترین فقر

آیت الله طهرانی فقر فرهنگی را منشاء همه فقر ها می دانستند دکتر محسن اسماعیلی از تاثیر فقر فرهنگی در حادثه عاشورا می گوید