کانون اندیشه جوان

برنامه مواضع بهشتی از شبکه چهار

برنامه مواضع بهشتی از شبکه چهار
  • 0
  • 27 ژوئن
  • 0

برنامه مواضع بهشتی از شبکه چهار

شهید بهشتی را آنطور که شایسته است باید شناخت؛ او چگونه می اندیشید؟ نظرات او در حوزه عدالت، آزادی ها اجتماعی، تعلیم و ترب