کانون اندیشه جوان

بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی

نشریه های سیاسی تشکل های دانشجویی
 • 0
 • 30 دسامبر
 • 0

نشریه های سیاسی تشکل های دانشجویی

فیلم کامل بیست و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی

نشریات سیاسی از سانسور تا حاشیه!
 • 0
 • 29 دسامبر
 • 0

نشریات سیاسی از سانسور تا حاشیه!

نشریات ، سیاسی نامیده می شوند اما بستر ساز بسیاری از جنبش های اجتماعی سیاسی شده اند. این رسانه که بسیاری از دانشجویان آن

نشریه های فرهنگی و اجتماعی تشکل ها
 • 0
 • 23 دسامبر
 • 0

نشریه های فرهنگی و اجتماعی تشکل ها

فیلم کامل بیست و پنجمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی

 • 0
 • 16 ژانویه
 • 0

فیلم کامل نشست «پولی شدن دانشگاه ها»

اولین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی