کانون اندیشه جوان

بنیه فکری ، چالش امروز تشکل ها

  • 0
  • ۱۲ مهر
  • 0

بنیه فکری ، چالش امروز تشکل ها

تقویت بنیه حافظه به جای بنیه فکری ، نداشتن گفتمان تولیدی ، افراط در خودنگری و دوری از جهان اطراف از جمله خود انتقادی های