کانون اندیشه جوان

بیانیه گام دوم انقلاب

چالش های گام دوم در حوزه فرهنگ
  • 0
  • 2 مارس
  • 0

چالش های گام دوم در حوزه فرهنگ

سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی با توجه به جنگ نرم دشمن با حساسیت ها و چالش های بسیاری روبرو است. برنامه ریزی بر اساس