کانون اندیشه جوان

«تاریخ تکرار می‌شود» سخنی غلط برای توجیه مسائل روز

«تاریخ تکرار می‌شود» سخنی غلط برای توجیه مسائل روز
  • 0
  • 6 اکتبر
  • 0

«تاریخ تکرار می‌شود» سخنی غلط برای توجیه مسائل روز

دکتر طاوسی بیان کرد: معنای صحیح جمله تاریخ تکرار می‌شود این است که بعضی سنت‌های الهی و برخی جوهره‌ها در تاریخ وجود دارد