کانون اندیشه جوان

تاریخ و اکنون (نشست اول)

تاریخ و اکنون (نشست اول)
  • 2
  • 5 اکتبر
  • 0

تاریخ و اکنون (نشست اول)

فیلم کامل قسمت اول نشست مجازی « تاریخ و اکنون» با حضور جناب آقای جواد سلیمانی امیری