کانون اندیشه جوان

تبعیض

زن قربانی گناه بزرگ غرب
  • 1
  • 2 فوریه
  • 0

زن قربانی گناه بزرگ غرب

غرب درباره زن مرتکب گناه بزرگ شده که به این زودی قابل پاک شدن و جبران نخواهد بود !