کانون اندیشه جوان

تحول سیاست خارجی در گرو تاسی به اندیشه سیاسی امامین انقلاب

تحول سیاست خارجی در گرو تاسی به اندیشه سیاسی امامین انقلاب
  • 0
  • 22 اکتبر
  • 0

تحول سیاست خارجی در گرو تاسی به اندیشه سیاسی امامین انقلاب

نشست اول مجازی حکمرانی اسلامی با موضوع مبانی حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با حضور مجید بهستانی در کانون اندی