کانون اندیشه جوان

تشکل دانشجویی

مردم باید بدانند
  • 0
  • ۲۲ مهر
  • 0

مردم باید بدانند !

تصمیم گیری پشت درهای بسته نه با فطرت سازگار است نه با رویکرد اسلامی

  • 0
  • ۱۵ مهر
  • 0

زنانه در تشکل ها بمانیم!

حذف زنان مساوی با حذف دغدغه مربوط به آنها است اما آیا این قشر از دانشجویان در دانشگاه نادیده گرفته می شوند نقش زنان در ت