کانون اندیشه جوان

تشکل ها در ایستگاه سیزدهم

تشکل ها در ایستگاه سیزدهم
  • 0
  • 16 نوامبر
  • 0

تشکل ها در ایستگاه سیزدهم

تشکل های دانشجویی همیشه از کنش گران فعال در مواجهه با دولت ها بوده اند. مطالبه گری آنها البته بسته به دولت منتخب و رویک