کانون اندیشه جوان

تشکل ها روی مرزهای بین المللی

تشکل ها روی مرزهای بین المللی
  • 0
  • 21 سپتامبر
  • 0

تشکل ها روی مرزهای بین المللی

آیا تشکل های دانشجویی در حوزه بین الملل تاثیر گذار بوده اند؟ آنها چه وظیفه ای در این حوزه بر عهده دارند و تا به حال چه