کانون اندیشه جوان

تعارض «آزادی غریزه» و «آزادی معنوی» در اندیشه شهید مطهری

تعارض «آزادی غریزه» و «آزادی معنوی» در اندیشه شهید مطهری
  • 0
  • 1 می
  • 0

تعارض «آزادی غریزه» و «آزادی معنوی» در اندیشه شهید مطهری

صداقت زاده ضمن اشاره به معنای آزادی از نظر شهید مطهری و اینکه آزاد گذاشتن غرایز حیوانی موجب محدود شدن عقل و فطرت انسان م