کانون اندیشه جوان

تفاوت نگاه اسلام و نگاه غرب به مفهوم «زندگی شهری»

تفاوت نگاه اسلام و نگاه غرب به مفهوم «زندگی شهری»
  • 0
  • 25 می
  • 0

تفاوت نگاه اسلام و نگاه غرب به مفهوم «زندگی شهری»

استادی ضمن اشاره به اینکه غرب به دنبال رفاه و توسعه است ولی اسلام به دنبال سعادت و پیشرفت است تصریح کرد: دیدگاه اسلامی ر