کانون اندیشه جوان

توزیع قدرت بازداری و توازن

توزیع قدرت، بازداری و توازن
  • 0
  • 26 اکتبر
  • 0

توزیع قدرت، بازداری و توازن

تفکیک قوا اندیشه ای برخاسته از مسیری است که غرب مدرن در طی سده ها گذراند و فراگیر شد.خوانشی از این اندیشه پس از انقلاب ا