کانون اندیشه جوان

جاسوسی

چیستی وکیستی امیر ‌انتظام
  • 0
  • 6 نوامبر
  • 0

اختصاصی/ چیستی وکیستی امیر ‌انتظام

عباس سلیمی نمین، اسناد جدیدی از ارتباط عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت موقت با سرویس‌های جاسوسی بیگانه را ارائه کرد