کانون اندیشه جوان

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

نشریه های سیاسی تشکل های دانشجویی
  • 0
  • 30 دسامبر
  • 0

نشریه های سیاسی تشکل های دانشجویی

فیلم کامل بیست و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی

نگرش سیاسی در دانشگاه
  • 0
  • 16 دسامبر
  • 0

نگرش سیاسی در دانشگاه

فیلم کامل بیست و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی

دانشجویان خاموش !
  • 0
  • 15 دسامبر
  • 0

دانشجویان خاموش !

چرا تشکل ها که زمانی در حساس ترین برهه نقش ایفا می کردند، امروز خمود شده یا اینگونه بازنمایی می شوند؟