کانون اندیشه جوان

جامعه مومن

  • 0
  • ۱۶ مهر
  • 0

جامعه مؤمن

ایمان جامعه جدا از ایمان افراد نیست. دکتر محسن تاثیر متقابل ایمان افراد و جامعه را بررسی می کند…