کانون اندیشه جوان

جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان

جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان
  • 0
  • 19 سپتامبر
  • 0

جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان

فیلم کامل گفتگوی زنده «جایگاه زبان و ادبیات فارسی در تداوم هویت ملی ایرانیان» با حضور جناب آقای سید حسین شهرستانی