کانون اندیشه جوان

جبهه ملی

BBC در روند پیروزی کودتای ۲۸ مرداد نقش داشت
  • 0
  • 23 آگوست
  • 0

BBC در روند پیروزی کودتای ۲۸ مرداد نقش داشت

تشدید جنگ قدرت در ایران پروژه‌ای بود که بی بی سی در آن سالها رهبری می‌کرد و می توان گفت نقش بسزایی در روند پیروزی کودتای