کانون اندیشه جوان

جهانی شدن

  • 0
  • ۱۵ آبان
  • 0

چندجهانی‌شدن

جهانی‌شدن، پدیده‌ای است که نظریه‌های گوناگونی پیرامون آن ارائه‌شده و در این نوشتار، بر آنیم تا پس از معرفی اجمالی این نظ