کانون اندیشه جوان

حامد ضمیری

  • 0
  • ۲ مهر
  • 0

بررسی عملکرد مجلس انقلابی

فیلم کامل هفدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی با موضوع بررسی عملکرد مجلس انقلابی

آموزش مجازی در ایام کرونا
  • 0
  • ۲۷ مرداد
  • 0

عدالت در آموزش مجازی زیر سوال است !

مروری بر شانزدهمین نشست گفتگوهای تشکل های دانشجویی؛«آموزش مجازی در ایام کرونا»

آموزش مجازی در ایام کرونا
  • 0
  • ۲۷ مرداد
  • 0

آموزش مجازی در ایام کرونا

فیلم کامل شانزدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی