کانون اندیشه جوان

حسین حق پناه

کرونا و فیک نیوزها
  • 0
  • ۱۴ فروردین
  • 0

کرونا،ارتباطات و فیک نیوز ها

چهارمین گفتگو از سلسله نشست های کرونا زیر میکروسکوپ با حضور حسین حق پناه