کانون اندیشه جوان

حسین راغفر

  • 0
  • ۲۰ دی
  • 0
  • 0
  • ۲۰ دی
  • 0

هرج و مرج اقتصادی امروز نتیجه سیاست های نئولیبرالی است

نشست چهارم از سلسله نشست های عدالت و توسعه برگزار شد.

  • 0
  • ۱۹ دی
  • 0

گزارش تصویری از نشست «آسیب‌شناسی پیامدهای اجتماعی تجویز سیاست‌های اقتصادی لیبرال»

تصاویر چهارمین نشست از سلسله نشست‌های عدالت و نوسعه را اینجا ببینید