کانون اندیشه جوان

حسین عبده تبریزی

  • 0
  • ۱۹ اسفند
  • 0

درس گفتگو نگرش اقتصادی به “ عدالت توزیعی و بازار آزاد “

مدرسه اندیشه کانون اندیشه جوان برگزار می کند.