کانون اندیشه جوان

حمیدرضا میر رکنی

  • 0
  • ۲۷ مهر
  • 0

نسبت تشکل های دانشجویی و احزاب سیاسی

فیلم کامل بیست و یکمین نشست گفتگوی تشکل های دانشجویی با موضوع نسبت تشکل های دانشجویی و احزاب سیاسی