کانون اندیشه جوان

حمید رضا میر رکنی

دانشگاه در استخدام احزاب سیاسی ؟
  • 0
  • ۲۹ مهر
  • 0

دانشگاه در استخدام احزاب سیاسی ؟

ائتلاف ناملموس و قدرتمند علیه دانشگاه چه کسانی بوده و چگونه شکل گرفته اند ؟

  • 0
  • ۱۲ مهر
  • 0

بنیه فکری ، چالش امروز تشکل ها

تقویت بنیه حافظه به جای بنیه فکری ، نداشتن گفتمان تولیدی ، افراط در خودنگری و دوری از جهان اطراف از جمله خود انتقادی های