کانون اندیشه جوان

حیدر مستخدمین حسینی

  • 0
  • ۲۴ مهر
  • 0

راهکارهای نجات از رانت

به همت کانون اندیشه جوان برگزار شد.

  • 0
  • ۲۲ مهر
  • 0

رانت و راهبردهای مقابله با آن

نشست «رانت» برگزار می‌شود