کانون اندیشه جوان

خرد پیشه ی پارسا

خرد پیشه ی پارسا
  • 0
  • 9 نوامبر
  • 0

خرد پیشه ی پارسا

در روزگاری که اسلام بیش از هر زمانی نیاز به دفاع علمی دقیق و عمیق فلسفی داشت، علامه طباطبایی نخستین فیلسوف مسلمان شیعه ب