کانون اندیشه جوان

دانشجویان خاموش

دانشجویان خاموش !
  • 0
  • 15 دسامبر
  • 0

دانشجویان خاموش !

چرا تشکل ها که زمانی در حساس ترین برهه نقش ایفا می کردند، امروز خمود شده یا اینگونه بازنمایی می شوند؟