کانون اندیشه جوان

دانشگاه امیرکبیر

بررسی اندیشه های دولت مقاومت در بیانیه گام دوم
  • 5
  • 10 فوریه
  • 0

بررسی اندیشه های دولت مقاومت در بیانیه گام دوم

فیلم کامل بیست و نهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع بررسی اندیشه های دولت مقاومت در بیانیه

تشکل های دانشجویی و مسئله اشتغال
  • 0
  • 6 ژانویه
  • 0

تشکل های دانشجویی و مسئله اشتغال

فیلم کامل بیست و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی