کانون اندیشه جوان

دهه 90

وضعیت تشکلهای دانشجویی در دهه 90
  • 0
  • ۲۱ بهمن
  • 0

وضعیت تشکلهای دانشجویی در دهه ۹۰

دوازدهمین نشست از سلسله نشست های تشکلهای دانشجویی با موضوع وضعیت تشکلهای دانشجویی در دهه 90